SH.K.B.B

HISTORIKU

Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve Në kontekstin e legjislacionit ekzistues mbi sistemin e burgjeve dhe Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, në vitin 2005 është miratuar për herë të parë ligji nr. 9397, datë 12.05.2005 “Për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm në Sistemin e Burgjeve”’, shpallur me dekretin nr.4602, datë 1.6.2005 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu. Ky ligj bënte të mundur përcaktimin e organizimit, funksionimin, detyrat dhe fushën e veprimtarisë së Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm…

I.E.V.P
0

I.E.V.P

SEKTORE
0

SEKTORE

INSPEKTORE
0

INSPEKTORE

SPECIALIST
0

SPECIALIST